इजाजत पत्र रिपोर्ट

क्र.सं. इजाजत पत्र नम्बर नाम वर्ग बक्स नम्बर कार्यालय नाम पठाएको मिति प्राप्त भएको मिति वितरित मिति